การสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัว


ครอบครัว เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมที่มีส่วนเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล กล่าวคือ ถ้าสมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจซึ่งกันละกัน เอื้ออาทร ห่วงใยดูแล   ซึ่งกันและกัน ก็จะส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขและปลูกฝังบุคลิกภาพที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมาชิกในครอบครัวทะละวิวาทกัน มีความขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน ครอบครัวก็จะไม่มีความสุข และอาจส่งผลให้เด็กก้าวร้าว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้

ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่น
ครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่มีความสุขมีความพอใจในครอบครัวตนเอง ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1. หัวหน้าครอบครัวมีความรักความเข้าใจในสมาชิก มีความเมตตา เอื้อเฟื้อ เสียสละให้อภัยและเอื้ออาทรต่อสมาชิกในครอบครัวทุกคน ไม่ลงโทษต่อสมาชิกในครอบครัวโดยวิธีที่รุนแรงไม่แสดงกิริยาข่มขู่ หรือทำให้บุคคลในครอบครัวอับอาย
2. หัวหน้าครอบครัวไม่ลำเอียงในการเลี้ยงดู ให้ความรักความสำคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เช่น ไม่ลำเอียงรักลูกคนเล็กมากที่สุดไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่แสดงกิริยารักเฉพาะบุตรตนเองกับผู้อื่น รักษาดูแลสมาชิกในครอบครัวเมื่อเจ็บป่วย
3. ระบบการปกครองมีความเป็นประชาธิปไตยและมีเสรีภาพ โดยรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เช่น ไม่รื้อค้นสิ่งของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต ไม่เปิดจดหมายผู้อื่น เป็นต้น
4. สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่สามัคคี ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง  หรืออาฆาตพยาบาทต่อกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5. สมาชิกในครอบครัวรู้จักบทบาทหน้าที่ตนเอง มีสัมมาคารวะมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง ไม่ลักขโมย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัว

วิธีสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว
สัมพันธภาพและบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยทางจิตใจที่คนในครอบครัวรู้สึกเมื่ออยู้ร่วมกัน บรรยากาศแห่งการมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวนั้น ทุกครอบครัวสามารถสร้างขึ้นได้โดยปฏิบัติ ดังนี้
1. ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคนในบ้าน
2. รักและห่วงใยรู้จักเอื้ออาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ช่วยงานบ้านทุกอย่างด้วยความเต็มใจ
5. รู้จักฟังผู้อื่นพูดและยอมรับในความคิดของผู้อื่น

จุดเริ่มต้นของเรา อาจจะอยู่ที่ครอบครัว

จุดเริ่มต้นของเรา อาจจะอยู่ที่ครอบครัว

โอกาสของใครหลาย ๆ คนที่ได้เห็นนั้น ไม่ว่าจะดีหรือร้ายนั้น สิ่งที่สำคัญมากที่สุด อย่างหนึ่งก็เกิดจากการดูแลเอาใจใส่ของคนในครอบครัวที่ถูกวิธี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นั้น ล้วนต้องเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง เวลาที่เรานั้น มีปัญหากับคนในครอบครัว เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากแล้วนั้น หากครอบครัวอบอุ่น มีการดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดี และคนในครอบครัวทุก ๆ คนมีความเอาใจใส่กันอย่างยอดเยี่ยม ก็จะช่วยเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ลูก ๆ หรือสมาชิกภายในครอบครัวนั้นเกิดปัญหาซึ่งกันและกันได้

จุดเริ่มต้นที่สำคัญมากที่สุด ก็ควรจะอยู่อย่างยิ่งน่าจะเป็นเรื่องของครอบครัว ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากที่สุด เท่าที่จะมากได้นั่นเองครับ หากถามว่าทำไมคนเราจะต้องให้ความสำคัญที่ครอบครัวอย่างยิ่งนัก นั่นหมายความว่าครอบครัวของเรานั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ถือได้ว่าสำคัญที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่สิ่งเหล่าบางครั้งอาจจะตก และขาดไปสำหรับคนหลายคน เพราะว่าทำความเข้าใจในเรื่องครอบครัวไม่ได้ บริหารและวางตัวกันไม่เป็น ทำให้เกิดปัญหาสิ่งต่าง ๆ อย่างมากมายตามมา ในเรื่องของความไม่เข้าใจกัน

จุดเริ่มต้นที่สำคัญมากที่สุด ก็ควรจะอยู่อย่างยิ่งน่าจะเป็นเรื่องของครอบครัว

หากว่าเราจะเริ่มต้นทำความเข้าใจของคนในครอบครัวที่เป็นอย่างดีนั้น สิ่งที่สำคัญมากที่สุด เท่าที่เราพอจะนึกภาพได้นั้น คือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า นั่นก็คือครอบครัวนั่นเอง หากเราล้มเหลวเรื่องครอบครัว บางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าเรื่องอื่น ๆ นั้น จะมีความสำเร็จหรือไม่ เพราะว่าแรงผลักดันจากสิ่งต่าง ๆ ของคนในบ้านนั้น ล้วนมาจากคนในครอบครัวนั่นเองครับ ดังนั้นครอบครัวคือจุดเริ่มต้น หากเรามีความรัก และความอบอุ่นมากพอ ที่จะแบ่งให้คนในครอบครัวได้ ก็มากพอที่จะให้คนในครอบครัวนำความสุขเหล่านี้ไปแบ่งให้ผู้อื่น