เวลาที่ดีสำหรับทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัว

การใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว

เป็นพื้นฐานสำคัญต่อพัฒนาการและความอยู่ดีมีสุขของลูก พ่อแม่สามารถช่วยลูกให้เรียนรู้ถึงชีวิตในสังคมเพื่อให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ เพราะการที่พ่อแม่อยู่พร้อมหน้าในครอบครัว เด็กจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ การแบ่งปันและเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่น และหากความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับครอบครัวมีความแน่นแฟ้น ลูกจะรักพ่อแม่ มีภูมิคุ้มกัน และไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข โดยเวลาที่มีคุณภาพของครอบครัว คือ เวลาที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน และมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเอาใจใส่

สมัยโบราณ ครอบครัวไทยนั่งรับประทานอาหารกับพื้น ใช้ผ้าสะอาดหรือเสื่อปูลาดบนพื้นบ้าน ผู้ที่จะรับประทานนั่งล้อมวงกัน ตักข้าวจากโถใส่จานอาหาร จัดมาเป็นสำรับ วางสำรับไว้ตรงกลางวง มีช้อนกลางสำหรับตักกับข้าว ใส่จานของตน และเปิบอาหารด้วยมือ บางบ้านจะมีขันหรือจอกตักน้ำ และกระโถนเตรียมไว้ เพื่อรองน้ำล้างมือด้วย หลังจากนั้นวัฒนธรรมตะวันตกได้แพร่เข้ามา ทำให้วิธีรับประทานอาหารของคนไทยเปลี่ยนไป โดยดัดแปลงให้เหมาะสมกับอาหารไทย เช่น ใช้ช้อนส้อมแทนมีดและส้อมแบบตะวันตก เป็นต้น การนั่งรับประทานอาหารกับพื้นก็เลิกไป เปลี่ยนมาเป็นนั่งรับประทานอาหารกับโต๊ะแทน แต่ยังคงวางอาหารทุกอย่างไว้กลางโต๊ะ มีช้อนกลางสำหรับตักอาหาร และมีถ้วยเล็กๆ สำหรับผู้ร่วมวงแต่ละคน เพื่อใส่กับข้าวที่แบ่งจากกลางวง เมื่อรับประทานอาหารคาวเสร็จแล้ว ก็จะถอนของคาวออกหมด และแจกของหวานสำหรับทุกคนต่อไป

ความสำคัญของมื้ออาหารและการรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นประจำ สามารถช่วยแก้ปัญหาในหลายๆ เรื่องของครอบครัวมานักต่อนัก เพราะมื้ออาหารทำให้บรรดาสมาชิกในบ้านได้มีเวลาให้กัน ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ รวมถึงพูดถึงปัญหาของแต่ละคนอีกด้วย ความจริงเมื่อเรามาเป็นพ่อแม่ของลูกในยุคนี้ เราก็ควรเอาสิ่งต่างๆ ที่เราเคยเป็นลูกของพ่อแม่ แล้วเราเห็นว่าดีก็นำมาปรับใช้ กับเด็กยุคใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยีบ้างก็ดีไม่น้อย เพราะพ่อแม่ยุคนี้ต้องอดทนและหนักแน่นในการเป็นพ่อแม่คุณภาพ ถ้าเราอยากให้ลูกมีคุณภาพ ก็ควรเป็นพ่อแม่คุณภาพให้ได้ก่อน

การใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว

สามารถทำได้ตั้งแต่กิจกรรมเล็กๆน้อยๆภายในบ้าน เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน การช่วยกันทำงานบ้าน ทำอาหาร ทำงานอดิเรก ดูโทรทัศน์ การไหว้พระสวดมนตร์ด้วยกัน หรือ อื่นๆที่อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัว รวมทั้งการใช้เวลานอกบ้านร่วมกันในวันหยุด เช่น การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบต่างๆ ตามความสามารถของแต่ละครอบครัว หรือการไปเยี่ยมญาติพี่น้องด้วยกัน ก็เป็นอีกกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ เพราะความสุขในครอบครัวเกิดขึ้นได้จากการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว

ครอบครัวคือแหล่งที่สร้างความสุขให้กับชีวิตคุณ

ครอบครัว ถือเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดของสังคม

ในการทำหน้าที่กล่อมเกลาและปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้สมาชิกในครอบครัว รวมถึงการสร้างความรักความผูกพันและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นมีวิธีการสร้างความอบอุ่นอย่างให้กับกับครอบครัวถ้าสมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจซึ่งกันละกัน เอื้ออาทร ห่วงใยดูแลซึ่งกันและกัน ก็จะส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขและปลูกฝังบุคลิกภาพที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมาชิกในครอบครัวทะละวิวาทกัน มีความขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน ครอบครัวก็จะไม่มีความสุข และอาจส่งผลให้เด็กก้าวร้าว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้

ทุกครอบครัวต่างก็มีผู้นำในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่ความเป็นผู้นำไม่ควรถูกจำกัดให้อยู่กับคนใดคนหนึ่ง เช่น พ่อแม่ไม่ควรเป็นผู้นำคนเดียวหรือแม่ไม่ควรเป็นผู้นำคนเดียว เพราะหากครอบครัวต้องตกอยู่ในภาวะความตึงเครียด ผู้เป็นพ่อและแม่ต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมกันเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เนื่องจากวัยรุ่นในครอบครัวที่พ่อเป็นผู้นำในแบบประชาธิปไตยจะมีความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่าวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวที่พ่อหรือแม่มีอำนาจเพียงคนเดียว ดังนั้นหากต้องการมีครอบครัวที่อบอุ่น สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทความเป็นผู้นำในวาระที่แตกต่างกันออกไป

การใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว

เป็นพื้นฐานสำคัญต่อพัฒนาการและความอยู่ดีมีสุขของลูก พ่อแม่สามารถช่วยลูกให้เรียนรู้ถึงชีวิตในสังคมเพื่อให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ การที่พ่อแม่อยู่พร้อมหน้าในครอบครัว เด็กจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ การแบ่งปันและเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่น และหากความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับครอบครัวมีความแน่นแฟ้น ลูกจะรักพ่อแม่ มีภูมิคุ้มกัน และไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข เวลาที่มีคุณภาพของครอบครัว คือ เวลาที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน และมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเอาใจใส่

ครอบครัวจะมีความสุขได้ถ้าทุกคนรู้จักวิธีอยู่ร่วมกันร่วมมือร่วมใจกัน ทุกคนในครอบครัวมีความสำคัญและทุกคนในครอบครัวรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง แหล่งที่สร้างความสุขให้กับชีวิตให้กับคุณที่ดีที่สุดคือ บ้าน ครอบครัว เพราะครอบครัวนั้นหากมีความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น มีความเห็นใจกัน ปัญหาต่างๆที่คิดว่าใหญ่หลวงนัก หากมคนคอยให้กำลังใจคนคอยช่วยเหลือ สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่เหล่านั้นก็ดูเล็กไปทันที โดยวิธีการเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวอบอุ่นมีได้หลายวิธีด้วยกันโดยการทำกิจกรรมร่วมกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทำกิจกรรมรื่นเริงสังสรรค์ และไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดกันบ้างตามประสาครอบครัวอบอุ่น

การสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัว


ครอบครัว เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมที่มีส่วนเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล กล่าวคือ ถ้าสมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจซึ่งกันละกัน เอื้ออาทร ห่วงใยดูแล   ซึ่งกันและกัน ก็จะส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขและปลูกฝังบุคลิกภาพที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมาชิกในครอบครัวทะละวิวาทกัน มีความขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน ครอบครัวก็จะไม่มีความสุข และอาจส่งผลให้เด็กก้าวร้าว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้

ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่น
ครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่มีความสุขมีความพอใจในครอบครัวตนเอง ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1. หัวหน้าครอบครัวมีความรักความเข้าใจในสมาชิก มีความเมตตา เอื้อเฟื้อ เสียสละให้อภัยและเอื้ออาทรต่อสมาชิกในครอบครัวทุกคน ไม่ลงโทษต่อสมาชิกในครอบครัวโดยวิธีที่รุนแรงไม่แสดงกิริยาข่มขู่ หรือทำให้บุคคลในครอบครัวอับอาย
2. หัวหน้าครอบครัวไม่ลำเอียงในการเลี้ยงดู ให้ความรักความสำคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เช่น ไม่ลำเอียงรักลูกคนเล็กมากที่สุดไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่แสดงกิริยารักเฉพาะบุตรตนเองกับผู้อื่น รักษาดูแลสมาชิกในครอบครัวเมื่อเจ็บป่วย
3. ระบบการปกครองมีความเป็นประชาธิปไตยและมีเสรีภาพ โดยรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เช่น ไม่รื้อค้นสิ่งของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต ไม่เปิดจดหมายผู้อื่น เป็นต้น
4. สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่สามัคคี ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง  หรืออาฆาตพยาบาทต่อกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5. สมาชิกในครอบครัวรู้จักบทบาทหน้าที่ตนเอง มีสัมมาคารวะมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง ไม่ลักขโมย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัว

วิธีสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว
สัมพันธภาพและบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยทางจิตใจที่คนในครอบครัวรู้สึกเมื่ออยู้ร่วมกัน บรรยากาศแห่งการมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวนั้น ทุกครอบครัวสามารถสร้างขึ้นได้โดยปฏิบัติ ดังนี้
1. ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคนในบ้าน
2. รักและห่วงใยรู้จักเอื้ออาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ช่วยงานบ้านทุกอย่างด้วยความเต็มใจ
5. รู้จักฟังผู้อื่นพูดและยอมรับในความคิดของผู้อื่น

จุดเริ่มต้นของเรา อาจจะอยู่ที่ครอบครัว

จุดเริ่มต้นของเรา อาจจะอยู่ที่ครอบครัว

โอกาสของใครหลาย ๆ คนที่ได้เห็นนั้น ไม่ว่าจะดีหรือร้ายนั้น สิ่งที่สำคัญมากที่สุด อย่างหนึ่งก็เกิดจากการดูแลเอาใจใส่ของคนในครอบครัวที่ถูกวิธี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นั้น ล้วนต้องเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง เวลาที่เรานั้น มีปัญหากับคนในครอบครัว เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากแล้วนั้น หากครอบครัวอบอุ่น มีการดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดี และคนในครอบครัวทุก ๆ คนมีความเอาใจใส่กันอย่างยอดเยี่ยม ก็จะช่วยเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ลูก ๆ หรือสมาชิกภายในครอบครัวนั้นเกิดปัญหาซึ่งกันและกันได้

จุดเริ่มต้นที่สำคัญมากที่สุด ก็ควรจะอยู่อย่างยิ่งน่าจะเป็นเรื่องของครอบครัว ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากที่สุด เท่าที่จะมากได้นั่นเองครับ หากถามว่าทำไมคนเราจะต้องให้ความสำคัญที่ครอบครัวอย่างยิ่งนัก นั่นหมายความว่าครอบครัวของเรานั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ถือได้ว่าสำคัญที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่สิ่งเหล่าบางครั้งอาจจะตก และขาดไปสำหรับคนหลายคน เพราะว่าทำความเข้าใจในเรื่องครอบครัวไม่ได้ บริหารและวางตัวกันไม่เป็น ทำให้เกิดปัญหาสิ่งต่าง ๆ อย่างมากมายตามมา ในเรื่องของความไม่เข้าใจกัน

จุดเริ่มต้นที่สำคัญมากที่สุด ก็ควรจะอยู่อย่างยิ่งน่าจะเป็นเรื่องของครอบครัว

หากว่าเราจะเริ่มต้นทำความเข้าใจของคนในครอบครัวที่เป็นอย่างดีนั้น สิ่งที่สำคัญมากที่สุด เท่าที่เราพอจะนึกภาพได้นั้น คือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า นั่นก็คือครอบครัวนั่นเอง หากเราล้มเหลวเรื่องครอบครัว บางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าเรื่องอื่น ๆ นั้น จะมีความสำเร็จหรือไม่ เพราะว่าแรงผลักดันจากสิ่งต่าง ๆ ของคนในบ้านนั้น ล้วนมาจากคนในครอบครัวนั่นเองครับ ดังนั้นครอบครัวคือจุดเริ่มต้น หากเรามีความรัก และความอบอุ่นมากพอ ที่จะแบ่งให้คนในครอบครัวได้ ก็มากพอที่จะให้คนในครอบครัวนำความสุขเหล่านี้ไปแบ่งให้ผู้อื่น